Xe đẩy Aprica Flye thanh lý

2.800.000

Hết hàng

𝗫𝗲 đ𝗮̂̉𝘆 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗙𝗹𝘆𝗹𝗲 cải tiến mới của Aprica Air Ria

Xe đẩy Aprica Flye thanh lý

📍𝗚𝗵𝗲̂́ 𝗰𝗮𝗼 𝟱𝟯𝗰𝗺 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗲́ 𝗸𝗵𝗼̉𝗶 𝗯𝘂̣𝗶 𝗯𝗮̂̉𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗼́𝗻𝗴 𝗯𝘂̛́𝗰, 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂́, 𝗻𝗼́ 𝗰𝗼̀𝗻 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗲̣ 𝗴𝗮̂̀𝗻 𝗵𝗼̛𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗲́.

📍𝗖𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗼 𝘁𝗮́𝗰 đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻, 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗲̣ đ𝗮̃ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗮̣̆𝘁 𝗯𝗲́ 𝘃𝗮̀𝗼 𝗵𝗮𝘆 𝗯𝗲̂́ 𝗯𝗲́ 𝗿𝗮 𝗸𝗵𝗼̉𝗶 𝘅𝗲.
📍𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗲̣ 𝟱.𝟬𝗸𝗴, 𝗱𝗲̂̃ 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘃𝗮́𝗰, 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻.

📍𝗥𝗮̂́𝘁 𝗱𝗲̂̃ đ𝗲̂̉ 𝘁𝗵𝗮́𝗼 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁 𝗴𝗵𝗲̂́ 𝘃𝗮̀ đ𝗲̣̂𝗺 𝗴𝗵𝗲̂́ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗮̉𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝗮̣𝗶.

📍𝗞𝗵𝘂𝗻𝗴 𝘅𝗲 𝗰𝗮𝗼 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗵𝗮̆́𝗰 𝗰𝗵𝗮̆́𝗻 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗰𝗵𝗼 𝘅𝗲 đ𝘂̛́𝗻𝗴 𝘃𝘂̛̃𝗻𝗴.

📍Đ𝗲̣̂𝗺 𝘆 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗠𝗮𝗺𝗼𝗹𝘂 đ𝗮̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ đ𝗮̂̀𝘂 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̆́𝘁 𝗹𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝘂̛ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝘁𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗲́.

📍𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗺𝗼̛́𝗶 “ 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗮𝗶𝗿®" – 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻 𝗝𝗮𝗻𝗽𝗮𝗻” đ𝗮̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝗹𝗮̀𝗺 đ𝗲̣̂𝗺 𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗴𝗼̂̀𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗲́ đ𝗲̂̉ 𝗯𝗲́ 𝗻𝗴𝗼̂̀𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶́.

📍𝗩𝗼̀𝗺 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝗿𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ 𝟵𝟵% 𝘁𝗶𝗮 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶́𝗺 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗲́ 𝘁𝗵𝗼̉𝗮 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗱𝗮̣𝗼 𝗰𝗵𝗼̛𝗶 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗲̀.

📍𝗖𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝘂̉𝗮 𝗴𝗵𝗲̂́ 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗺𝗮̣̆𝘁 đ𝗮̂́𝘁 𝟱𝟯𝗰𝗺 𝘁𝗿𝗮́𝗻𝗵 𝗼̂ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̃𝗺 𝗺𝗼̂𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 đ𝗮̂́𝘁.

📍Đ𝗲̣̂𝗺 𝗴𝗵𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̣𝗶 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗮̉𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̣𝗰

📍𝗛𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝘀𝗼̂́𝗰 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗯𝗲́ 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝘁𝗵𝗼𝗮̉𝗶 𝗺𝗮́𝗶.

𝗚𝗶𝗮́ 𝗯𝗮́𝗻 :3200k (𝟮𝗵𝗮𝗻𝗱 9𝟬 %)