Bình giữ nhiệt lưỡng tính ZOJIRUSHI qua sử dụng

Bình giữ nhiệt lưỡng tính ZOJIRUSHI qua sử dụng.Lòng có trán men chống dính.

Bình giữ nhiệt lưỡng tính ZOJIRUSHI qua sử dụng 2 Bình giữ nhiệt lưỡng tính ZOJIRUSHI qua sử dụng 3 Bình giữ nhiệt lưỡng tính ZOJIRUSHI qua sử dụng 4